Privacy statement

HRcommunity respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.hrjob.nl. HRjob.nl gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u als gebruiker van HRjob.nl en HRcommunity wordt beheerst door Nederlands recht; de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. 

1. Wie is HRcommunity?
HRcommunity is de onderneming die de website www.hrjob.nl exploiteert. Deze website is de plaats waar HR Professionals en werkgevers elkaar ontmoeten door het plaatsen van profielen met bijlagen in een mediatheek, waaronder een filmopname van een kandidaat, plaatsen van bedrijfsprofielen met bedrijfsfilms van werkgevers en vacatures met vacaturefilms van werkgevers.

2. Welke gegevens worden door HRcommunity verwerkt?
Indien u zich wilt registreren op HRjob.nl, zullen uw naam, woonplaats, emailadres, contactgegevens en logingegevens worden verwerkt.

Voor het gratis plaatsen van een profiel op HRjob.nl dient u zich te registreren. Tevens dient u uw naam, adres, woonplaats (samen: NAW-gegevens), emailadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en, eventueel, titulatuur op te geven op www.hrjob.nl. Ook dient u uiteraard overige CV-gegevens, zoals uw opleiding, competenties, gewenste functie, werkervaring en dergelijke te verstrekken. Deze gegevens worden door HRcommunity verwerkt.

3. Voor welke doeleinden verwerkt HRcommunity gegevens?
Uw emailadres en regio zullen, indien u zich hiervoor heeft opgegeven, verwerkt worden zodat u kan inloggen op uw persoonlijke pagina.

HRcommunity verwerkt uw e-mailadres en de overige gegevens zoals omschreven onder 2.

Tevens verwerkt HRcommunity bezoek- en klikgegevens van uw CV, zodat u kunt zien hoe vaak uw DCV is bekeken, welke rubrieken hoe vaak zijn bekeken en u kunt beoordelen welke rubrieken u zou kunnen aanpassen op basis van deze statistische informatie.

4. Aan wie verstrekt HRcommunity gegevens?

HRcommunity zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. HRcommunity kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan HRcommunity.

Tevens behoudt HRcommunity zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) HRcommunity, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. HRcommunity zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op HRjob.nl of een e-mailbericht.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt HRcommunity deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van heeft gekregen. Een cookie laat HRcommunity zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt HRcommunity uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan HRcommunity haar website www.hrjob.nl en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van www.hrjob.nl wel sterk negatief beïnvloed kunnen worden. Allleen bij het (tijdelijk) accepteren van (sessie)cookies is werking van de website www.hrjob.nl mogelijk.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van HRcommunity?
HRjob.nl bevat links naar websites van derden. HRcommunity is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Evenmin is HRcommunity verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers en/of intermediairs.

7. Hoe beschermt HRcommunity uw gegevens?
HRcommunity draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht HRcommunity te vragen welke persoonsgegevens zij van u hebben verwerkt. HRcommunity zal op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier tot zes weken reageren. Vervolgens kunt u HRcommunity verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal HRcommunity in ieder geval binnen vier weken reageren.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Indien HRcommunity besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van HRcommunity, dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar onder vermelding van privacy.

Log in