Voorwaarden

1. Definities

1.1 HRjob is een jobcommunity die tot doel heeft het zelfstandig en/of in samenwerkings(verband) met andere partijen ontwikkelen, implementeren, beheren en exploiteren van software en (interactieve) informatiesystemen ten behoeve van werving- en selectie, interne mobiliteit, loopbaanontwikkeling, (persoonlijke) bedrijfspresentaties, bedrijfsfilms en zoekmachines, waaronder het digitale Curriculum Vitae, hierna HRjob, vacature- en stagebanken en een breed spectrum aan toepassingen daarvan.1.2 De Werkgever: de organisatie die op zoek is naar geschikte HR Professionals voor een arbeidsrelatie met haar organisatie.
1.2 De HR Professional is de natuurlijke persoon met een (bijna) afgeronde Bachelor en/of Masteropleiding HRM, die potentieel beschikbaar is voor de arbeidsmarkt ongeacht het soort arbeidsrelatie en zich aan deze arbeidsmarkt wil presenteren met zijn/haar DCV. Daarnaast omvat HR Professionals ook natuurlijke personen met een andere opleiding die potentieel beschikbaar zijn voor de Werkgever of opdrachtgever, zoals onder meer HR medewerkers, HR-assistenten, interim-adviseurs, HR-managers, et cetera.
1.3 HRjob is de community en database bestaande uit profielen van HR Professionals. Deze database kent diverse zoek- en selectiemogelijkheden voor zowel HR Professionals als Werkgevers. 
1.4 De Werkgevers binnen HRjob kunnen zich via een persoonlijke bedrijfsprofiel en/of -presentatie en/of vacature(film) presenteren op HRjob.
Tevens kunnen Werkgevers door middel van een geavanceerd systeem gericht zoeken naar HR Professionals en HR Professionals benaderen volgens alle door de HR Professional zelf verstrekte communicatiekanalen.
1.5 Persoonsgegevens: alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelname van HR Professionals en Werkgevers aan HRjob.nl
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. HRjob.nl voor Juristen en Werkgevers

3.1 De HR Professional en Werkgever die deelnemen aan HRjob.nl melden zich aan op een door HRjob voorgeschreven wijze.
3.2 Na de aanmelding ontvangt de HR Professional van HRjob toegang tot een format van het profiel
3.3 De HR Professional wordt geacht het CV-format volledig, juist en actueel in te vullen en aan HRjob ter beschikking te stellen op de door HRjob aan te geven wijze. De HR Professional is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en bijlagen
3.4 De HR Professional en de Werkgever zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contact dat zij met elkaar onderhouden via HRjob. Als de HR Professional en/of de Werkgever niet reageert op een contactverzoek is HRjob daarvoor niet verantwoordelijk.

4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot HRjob.nl en de daarin opgenomen profielen/ berusten uitsluitend bij HRCommunity, met dien verstande dat HR Professionals te allen tijde het recht houden om hun profiel uit HRjob.nl te (laten) verwijderen. Ook houden HR Professionals het recht om de individuele gegevens daarin te wijzigen. Werkgevers behouden te allen tijde het recht houden om hun gegevens, waaronder hun banner, bedrijfsprofiel, vacature, bedrijfsfilm en/of vacaturefilm uit HRjob.nl te laten wijzigen of te laten verwijderen. Het auteursrecht en alle door de HR Professional geüploade bijlagen in de mediatheek blijven eigendom van de HR Professional c.q. Werkgever.
4.2 Het is HR Professionals en Werkgevers verboden om de profielen van HR Professionals buiten HRjob.nl op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden, dan wel anderszins geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens het volgende. De Werkgever is slechts bevoegd om op basis van zijn of haar specifieke contractafspraken profielen te bekijken en HR Professionals daarover op de door DCV voorgeschreven manier te benaderen via HRjob.nl op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 per bekeken profiel per dag.

5. Persoonsgegevens

5.1 HRjob zal niet ongevraagd Persoonsgegevens van HR Professionals aan derden verstrekken, behoudens indien en voor zover dit noodzakelijk is om HRjob.nl in technisch opzicht en anderszins goed te laten functioneren of indien zij hiertoe verplicht is op grond van regelgeving, rechterlijke uitspraak of bevel van bevoegde autoriteiten.
5.2 Werkgevers verlenen toestemming aan HRjob om met hun logo, bedrijfsprofiel, persoonlijke bedrijfspresentatie, vacatureteksten en vacaturefilms in HRjob.nl zichtbaar te worden opgenomen.
5.3 HRjob is geregistreerd bij het Centraal Register voor bescherming van persoonsgegevens.

6. Aansprakelijkheid

6.1 HRjob spant zich naar alle redelijkheid in HRjob.nl te beveiligen tegen iedere vorm van onrechtmatig gebruik.
6.2 HRjob is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door gebruik/deelname aan c.q. plaatsing van bedrijfsinformatie, zoals bedrijfsprofielen, vacatures, bedrijfspresentaties, vacaturefilms en profielen op HRjob.nl.
6.3 HRjob is in geen geval aansprakelijk voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- handelingen door HR Professionals, Werkgevers of derden verricht, die zouden zijn ingegeven door informatie op HRjob.nl;
- de eventuele onmogelijkheid om gebruik te maken van HRjob.nl;
- onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie van HR Professionals of Werkgevers op HRjob.nl ;
- het onrechtmatige gebruik van HRjob.nl door een HR Professional, een Werkgever of een derde;
- het gebruik van HRjob.nl in brede zin door Werkgevers en HR Professionals zin in strijd met de openbare orde en/of goede zeden.
- Schending van auteursrecht van en/of door derden
6.4 Indien zich niettemin onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid van HRjob leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door HRjob gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat HRjob onder de aansprakelijkheidsverzekering draagt.
6.5 Derden kunnen aan de inhoud van HRjob.nl en meer in het algemeen aan de wijze waarop de HR Professional deelneemt aan HRjob.nl geen rechten ontlenen. De Werkgever en de HR Professional vrijwaren HRjob voor alle aanspraken van derden in verband met de informatie, plaatsing, inhoud en gegevens die door de HR Professional in HRjob.nl worden geplaatst. Deze vrijwaring van aansprakelijkheid geldt in brede zin ook voor eventuele illegale downloads, de aard en inhoud van de bijlagen (inclusief eventuele virussen) en de inhoud en aard van eventuele zelfgemaakte filmfragmenten, die door de HR Professional zijn geüpload.

7. Uitsluiting

7.1 HRjob behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van HRjob.nl en de profielen van HR Professionals, bedrijfsprofielen en vacatures te verwijderen uit HRjob.nl indien op enige wijze wordt gehandeld in strijd met de wet, de openbare orde, goede zeden dan wel deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van HRjob om een beroep te doen op ieder ander haar toekomend recht, waaronder het recht op schadevergoeding.

8. Diversen

8.1 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
8.2 Op de rechtsverhouding tussen HRjob, de HR Professional en de Werkgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen HRjob en een HR Professional kennis te nemen.
8.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door HRjob worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op HRjob.nl. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

Sponsors

Log in